Štúdium, poplatky (školné)


Školský poriadok pre žiakov ZUŠ Bernolákova 26_pdf

Informácie o štúdiu

NOVÉ VZN č. 237 Mesta Košice platné od 1. 9. 2023

Oznámenie o stanovení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ podľa VZN mesta Košice č. 103/2008 a jeho zmien schválených Mestským zastupiteľstvom.

Riaditeľ školy oznamuje výšku mesačného príspevku v školskom roku 2022/2023 v jednotlivých formách štúdia nasledovne:

Číslo účtu na úhradu školného

IBAN: SK65 5600 0000 0093 0902 8002

Štúdium: Základné školné s čestným prehlásením Druhý predmet a bez čestného prehlásenia Nad 25 rokov
vek 5-16 rokov vek 16-25 rokov
– prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní 7€ 14€ 25€ 35€
– prípravné štúdium a základné štúdium I. a II. stupňa v individuálnom vyučovaní a *žiaci štúdia pre dospelých 11€ 25€ 50€ 70€
– skupinové vyučovanie základného štúdia I. a II. stupňa a *žiaci  štúdia pre dospelých 8€ 16€ 31€ 42€
– individuálne vyučovanie v štúdiu pre dospelých, ktorí majú vlastný príjem 70€
– skupinové vyučovanie v štúdiu pre dospelých, ktorí majú vlastný príjem 42€
– rozšírené štúdium v individuálnom vyučovaní 13€ 30€ 60€ 80€
– rozšírené štúdium v skupinovom vyučovaní 11€ 18€ 37€ 49€