Smernice, interné tlačivá


Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu. pdf

Školský poriadok

Vnútorný poriadok zamestnancov školy

Smernica o postupe vykonávania fin. kontroly,

prílohy

VP pre vykonanie inventarizácie     o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

VP pre vedenie účtovníctva, pre vedenie pokladnice, pre tvorbu a používanie rezerv

Smernica o fin. riadení školy (verejné obstarávanie, obeh účtovných dokladov)

Tlačivo: Poskytnutie fin. príspevku zo SF

Cestovný príkaz    1. strana pdf…./xls….

            vyúčtovanie    2. strana   /pdf….

Hromadná školská akcia/tlačivo

Zásady tvorby a čerpania SF

Kolektívna zmluva