Výtvarný odbor


História odboru…

Výtvarný odbor je najmladším odborom tejto školy. Vznikol v šk. roku 1999 / 2000 a jeho začiatky sú späté s dvoma pedagógmi: akad. mal. Margitou Balšiankovou, PhDr. Klárou Samuelisovou a 120 žiakmi.
Dnes sa rozrástol odbor na 251 žiakov a štyroch interných pedagógov: akad. mal. Tomáš Čepek, PaedDr. Adriana Andrejková, Mgr. Margita Koláčkovská a Mgr. Zuzana Šimoňáková, ktorí zabezpečujú aj tri špecializované ateliéry: animovaný film, keramika a textil.

Náplň a cieľ odboru…

Poslaním výtvarného odboru je naučiť deti pozorne vnímať svoje blízke okolie a cez emočné zážitky ho vhodne interpretovať pomocou rôznych výtvarných techník, ktoré sú k dispozícii. Cez celoročné výtvarné projekty úzko späté s vývojom umeleckých slohov sa zoznamujú žiaci s dejinami umenia, kde sa hravou formou dostávajú do rôznych civilizácií a kultúr a stávajú sa, aspoň na krátky čas, ich súčasťou.
Po Egypte, Grécku, starovekom Ríme, stredoveku, renesancii, baroku, rokoku – klasicizme, romantizme – realizme, impresionizme – postimpresionizme, secesii – symbolizme je tohtoročným projektom “Umenie 20. storočia”. Tradíciou sa stali koncoročné výstavy organizované na Magistráte mesta Košice, kde sa s prácami detí stretávajú nielen rodičia, ale aj široká odborná a laická verejnosť.

Súčasnosť odboru…

Do povedomia mesta sa dostáva výtvarný odbor aj stálymi výstavami vo verejných inštitúciách, ako napr. Prima Banka, Krytá plaváreň, SBD II na Bardejovskej ulici, referáte školstva, športu a mládeže Magistrátu mesta Košice.
Žiaci sa svojimi prácami zúčastňujú domácich i zahraničných výtvarných súťaží – Bienále fantázie v Martine, Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne, či medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice, kde dostávajú ceny a čestné uznania.
Výtvarný odbor sa stáva neodmysliteľnou časťou školy, ktorej hudobné aktivity sú vhodne doplňované výtvarnými prácami.