8.ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského


ZMENA ORGANIZÁCIE SÚŤAŽE

8.ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského

Termín: 6.5.2020
Miesto: ZUŠ Bernolákova 26, 040 11 Košice
Súťažný poriadok:

Súťaže sa zúčastnia záujemcovia, ktorí spĺňajú vekové kategórie, v stanovenom čase podajú prihlášku a musia byť žiakmi ZUŠ.

Účastníci súťažia podľa vekových kategórií:
I. kategória – 7 – 9 rokov
II. kategória – 10 – 12 rokov
III. kategória – 13 – 15 rokov
IV. kategória – 16 – 18 rokov
V. kategória – 19 – 25 rokov
V IV. A V. kategórii súťažia chlapci a dievčatá oddelene. Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň súťaže.

Súťažný repertoár:
I. kategória:
a) 1 ľudová pieseň
b) 1 umelá pieseň
II. kategória:
a) 1 ľudová pieseň
b)1 umelá pieseň
III. kategória:
a) 1 ľudová pieseň
b) 1 umelá pieseň
IV. kategória:
a) slovenská ľudová pieseň v ťažšej úprave
b) 1 ľubovoľná umelá pieseň, alebo ária
V. kategória:
a) 1 slovenská ľudová pieseň v ťažšej úprave
b) 1 ľubovoľná umelá pieseň, alebo ária


V IV. A V. kategórii prosíme napísať celé meno autora, ktorý ľudovú pieseň upravil. Prihlášky do súťaže prosíme vypisovať čitateľne, celým slovom, bez skratiek.


Podmienky súťaže:
Súťaž je jednokolová. Súťažný repertoár sa spieva spamäti. Poradie súťažiacich je zoradené od najmladšieho po najstaršieho v kategórii. Odbornú porotu menuje usporiadateľ súťaže. Súťažiaci budú zaradení do troch súťažných pásiem. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. Najlepší výkon bude ocenený titulom „Laureát súťaže“.

Organizačné pokyny:
Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie záväznej prihlášky, zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 15,- € na každého účastníka /žiak, učiteľ, korepetítor/, ktorý prosíme uhradiť bezhotovostným prevodom do 20.4.2020 na IBAN: SK76 0900 0000 0050 7619 9434, VS: 06052020 do správy pre prijímateľa uviesť názov školy. V poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže, obed, občerstvenie, diplomy a ocenenie súťažiacich. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Ubytovanie si zabezpečí každý účastník sám. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.
Začiatok súťaže je stanovený od 8.00 – 9.00 hod. príchodom a prezentáciou účastníkov v budove ZUŠ. Presný harmonogram súťaže, rozpis akustických skúšok a súťažné poradie bude zverejnené na webovej stránke www.zusbernolakova.sk po uzavretí všetkých prihlášok. Tešíme sa na stretnutie s vami.


Záväzné prihlášky s kópiou úhrady o zaplatení účastníckych poplatkov zasielajte na poštovú adresu školy:
Základná umelecká škola
Bernolákova 26
04011 Košice
alebo elektronickou formou na e-mail: zusbernolakovake@mail.t-com.sk


Tešíme s na Vašu účasť.
Uzávierka prihlášok je 20.4.2020

Kontakt: Eulalia Brecherová DiS.art. Mgr.Peter Kundracik
mobil: 0903 771 309 riaditeľ školy

Záväzná prihláška TU