Štúdium, poplatky (školné)


Školský poriadok pre žiakov ZUŠ Bernolákova 26_pdf

Informácie o štúdiu

NOVÉ VZN č. 237 Mesta Košice platné od 1. 9. 2023

ŠKOLNÉ platné od 1. 9. 2023

Oznámenie o stanovení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ podľa VZN mesta Košice č. 237/2022 a jeho zmien schválených Mestským zastupiteľstvom.

Riaditeľ školy oznamuje výšku mesačného príspevku v školskom roku 2023/2024 v jednotlivých formách štúdia nasledovne:

Číslo účtu na úhradu školného

IBAN: SK65 5600 0000 0093 0902 8002

NOVÉ PLATBY ŠKOLNÉHO PLATNÉ

OD 1. 9. 2023 !!!

Základné školné s čestným prehlásením Druhý predmet a bez čestného prehlásenia Nad 25 rokov
vek 5-16 rokov vek 16-25 rokov
prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní  

9,- €

 

16,- €

 

27,- €

 
prípravné štúdium a základné štúdium I. II. stupňa v individuálnom vyučovaní a *žiaci štúdia pre dospelých 15,- € 27,- € 55,- € 80,- €
skupinové vyučovanie základného štúdia I. a II. stupňa a  * žiaci v štúdiu pre dospelých 10,- € 19,- € 35,- € 45,- €
rozšírené štúdium v individuálnom vyučovaní  

20,- €

 

35,- €

 

70,- €

 
rozšírené štúdium v skupinovom  vyučovaní  

15,- €

 

24,- €

 

45,- €