Zverejňovanie


Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Základnej umeleckej školy www.zusbernolakova.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené Základnej umeleckej škole, Bernolákova 26, Košice výlučne klasickou poštou. Ide o dokumenty, ktoré Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zverejňovanie  od 20. 5. 2015  eGov Zmluvy

Faktúry

Zmluvy

Objednávky

Verejné obstarávanie

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Zásady pri podávaní sťažností

AKTUÁLNE: Výberové konanie na funkcie riaditeľa ZUŠ               

                        Výberové konanie na funkcie riaditeľa ZŠ  

                        Výberové konanie na funkcie riaditeľa JŠ a CVČ 

Archív:

Voľné pracovné miesto 1

Voľné pracovné miesto 2

Voľné pracovné miesto 3