Literárno – dramatický odbor


Náplň a cieľ odboru

Literárno-dramatický odbor je prvým, a teda najstarším literárno-dramatickým odborom na základných umeleckých školách v Košiciach. Cieľom vzdelávania je metódou tvorivej dramatiky rozvíjať v žiakoch pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách na javisku s prepojením na život, orientovať sa v literatúre, uvedomiť si krásy slovenčiny, jej obraznosti i melodickosti, cibriť jazykovú čistotu, vedome pracovať s telom, rozvíjať rytmické a hudobné cítenie žiakov. Tvorba predstavení prináša radosť, priateľstvá, učí žiakov vzdať sa svojej dominancie v mene celku, dôverovať sebe (i režisérovi – pedagógovi), sile obrazu, pohybu, gesta, slova… .

História odboru

Pre napĺňanie týchto náročných cieľov je potrebné mať jednak nadšených a vzdelaných pedagógov, jednak podnetné materiálne vybavenie. V histórii LDO sa objavujú mená vynikajúcich pedagógov – p. Vilhanová, p. Lopejská, p. Vaco a p. uč. Gabriela Drotárová, ktorá tento odbor budovala a nezabudnuteľne sa zapísala do vedomia mnohých žiakov, ktorým otvorila brány dramatického umenia; dnes už renomovaní umelci spomínajú na ňu s úctou a láskou (spomeňme za všetkých aspoň Z. Tlučkovú).

Súčasnosť odboru

V súčasnosti pôsobia na LDO učiteľky: p. Mgr. Grohová,  p. PhDr. Lauffová , p. Mgr. Mčingová a korepetítor uč. P. Orgován. Pod ich rukami rastie v tomto školskom roku 126 nádejných talentov vo veľmi dobre vybavených priestoroch. K dispozícii majú knižnicu s aktuálne dopĺňanými titulmi, počítač, audio techniku, video i univerzálne a motivačné scénické prvky, rekvizity. Je dôležité si uvedomiť, že dominantným cieľom LDO nie je vychovávať hercov a národných umelcov (aj keď to, samozrejme, poteší, ak sa pritrafí), ale samostatne tvorivo mysliace bytosti, ktoré budú schopné citlivo vnímať krásu i zložitosť života. LDO je plnohodnotnou súčasťou života školy. Bez krásneho slova si už ani nemožno predstaviť koncerty hudobného či tanečného odboru, divadelné predstavenia i večery poézie. Úspechy v súťažiach v prednese poézie a prózy tešia rodičov, samotných žiakov a ich priateľov, ako aj všetkých, ktorým záleží na kultúrnom, duchovnom a umeleckom raste mladých ľudí v Košiciach.