Zápis talentovaných detí 2019


Milí záujemcovia o štúdium

Dňa 21. mája 2019 / utorok / sa uskutočnia na našej škole
talentové skúšky uchádzačov do všetkých odborov ZUŠ v čase od 15:00 do 18:00 hod. Uchádzač ktorý nedovŕšil 18 rokov príde v sprievode zákonného zástupcu. Talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači ktorí dovŕšili k 1.1.2019 5 rokov veku a starší.

Talentové skúšky do odborov: Hudobný odbor – Bernolákova 26 Literárno-dramatický odbor – Bernolákova 26 Tanečný odbor- Uherova 11 / doniesť si so sebou cvičky Výtvarný odbor – Rožňavská 10 / doniesť 2-3 práce uchádzača

Tešíme sa na Vás