Zápis na štúdium v ZUŠ.


Riaditeľ základnej umeleckej školy na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejneného dňa  28. 4. 2020,  určuje termín na podanie PRIHLÁŠKY na štúdium v Základnej umeleckej škole, Bernolákova 26 Košice, do 29. 5. 2020 vyplnením  a zaslaním elektronickej prihlášky.
 
            Podľa tohto rozhodnutia sa prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020.  Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle Základnej umeleckej  školy a verejne dostupnom mieste.