OZNÁMENIE O HODNOTENÍ A KLASIFIKOVANÍ VYUČOVACÍCH PREDMETOV ZUŠ BERNOLÁKOVA 26, KOŠICE


Riaditeľ Základnej umeleckej školy Bernolákova 26, Košice Mgr. Peter Kundracik oznamuje plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nebudú klasifikované záverečným hodnotením nasledujúce vyučovacie predmety, pretože v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole  podmienky neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov plnohodnotnou realizáciou.:  

 • štvorručná hra
 • inštrumentálny sprievod
 • komorná hra
 • komorný spev
 • zborový spev
 • tanečná a džezová skupina
 • súborová hra
 • hra v orchestri
 • práca v súbore
 • pohyb
 • grafika a fotografia