Oznam riaditeľstva školy


Pokyny k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu od 15. júna do 30. júna 2020

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/12033:2-A2110 podľa §150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020

Vstup a bezpečnostné opatrenia

 Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy.
 Všetci žiaci a zamestnanci školy si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky zabezpečeným dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vchode do školy.
 Žiaci a pedagogickí zamestnanci školy nemusia mať rúško v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu.
 Denne bude vykonávaná dezinfekcia dotykových plôch (kľučky, lavice, zábradlie).
 Všetky priestory školy sú denne dezinfikované.
 Triedy a toalety sú štandardne vybavené dostatočným množstvom papierových utierok, tekutým mydlom.
 Triedy sú zabezpečené utierkami na suchú údržbu klávesových nástrojov.
 Dezinfekcia triedy počas vyučovania (kľučka, stojan, klavír) ostáva v réžii učiteľa.
 Každý žiak sa prezúva pred triedou.
 Odporúčame, aby s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v základnej umeleckej škole, prichádzali a odchádzali žiaci bez sprievodu inej osoby.
 Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania sa osôb v budove školy a pred budovou.
 Čakáreň v tomto režime nebude sprístupnená.

Vyučovanie

 Škola je otvorená od 10:20 do 19:20 hod..
 Vyučovanie prebieha v triedach podľa rozvrhu s jedným vyučujúcim a korepetítorom.
 Pre vyučovanie jednotlivých predmetov sa môže využívať aj školský dvor.

Hudobný odbor

 Po každej hodine vyvetrať.
 Klávesové nástroje sa dezinfikujú po každej odučenej hodine. Učiteľ má k dispozícii suché utierky. Je zakázané na nich používať dezinfekčné prostriedky, ktoré obsahujú lieh alebo chlór!!!
 Žiaci ( sláčiky, dychy, gitara, spev) používajú vlastné nástroje.
 Učiteľ (PK sláčiky, PK dychy, PK gitara, PK spev) používa školský alebo vlastný nástroj.
 Predmet HN prebieha v neobmedzenom počte žiakov.

 Individuálne vyučovanie (1 učiteľ, korepetítor – 1 žiak).

Kolektívne vyučovanie – LDO, TO, VO

 Vyučovanie prebieha s neobmedzeným počtom žiakov.
 Vyučujúci zabezpečia kontrolu počas prebiehajúceho vyučovania na dodržiavanie dezinfekčných opatrení.

Žiaci opúšťajú školu ihneď po odučenej hodine (nezdržiavajú sa v šatniach, čakárňach).

Povinnosti zákonných zástupcov

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a vedenie školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok dieťa nesmie navštevovať školu.
 Zabezpečí pre svoje dieťa ochranné rúško pri vstupe do budov a elokovaných pracovísk školy.

V Košiciach, dňa 12. 6. 2020
Mgr. Peter K u n d r a c i k
riaditeľ