Oznam riaditeľa školy – vyučovanie od 28.2.2022


Oznam riaditeľa školy.

Vážení rodičia, 

MŠVVaŠ SR dňa 25.02.2022 aktualizovalo informácie v Školskom semafore.

Zmeny v školskom semafore sú vyznačené červenou farbou. Spomeniem niektoré z nich:

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” / príloha č. 1a / zasielajte po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní.
  • Žiak s príznakmi ostáva doma.
  • Žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy do karantény neidú.
  • Individuálna izolácia sa vzťahuje iba na žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov v škole.
  • potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj emailom alebo telefonicky, ak nedokáže zaslať ospravedlnenie emailom.g

Peter Kundracik – riaditeľ