Usmernenie – KORONA vírus


Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy!
Prosíme vás venujte tomuto usmerneniu a informáciám zvýšenú pozornosť.

Základná umelecká škola v súlade s koordináciou postupu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v reakcii na hrozbu preniknutia koronavírusu COVID-19 na územie Slovenska vydáva toto usmernenie:
• vyzýva zákonných zástupcov žiakov školy, ktorí sa vrátili z oblastí ohrozených nákazou koronavírusu v priebehu posledných 14 dní, že musia kontrolovať a sledovať zdravotný stav svojich detí v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR.


Ďakujeme za pochopenie.

Vaša Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice